image1 image2 image3
Jesteś tutaj:

Krwiodawstwo

Krwiodastw

Opieka nad chorym

Opieka nad chorym w domu

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Statut PCK PDF Drukuj Email
sobota, 21 stycznia 2012 13:12

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 września 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się statut Polskiego Czerwonego Krzyża, uchwalony przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża w dniu 4 czerwca 2011 r.
2. Tekst statutu Polskiego Czerwonego Krzyża stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża (Dz. U. Nr 237, poz. 2372).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 20 września 2011 r. (poz. 1284)

STATUT
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Polski Czerwony Krzyż, jako członek Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, jest częścią składową Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Przestrzega Statutu Ruchu, Konstytucji Federacji i uchwał organów Ruchu. W swej działalności kieruje się zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego oraz Podstawowymi Zasadami Ruchu, którymi są:

HUMANITARYZM
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, zrodzony z troski o niesienie pomocy rannym na polu bitwy bez czynienia jakiejkolwiek między nimi różnicy, podejmuje zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i krajowej, wysiłki w kierunku zapobiegania we wszelkich okolicznościach cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia. Zmierza do ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia poszanowania osobowości człowieka. Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia, przyjaźni i współpracy oraz do trwałego pokoju między wszystkimi narodami.

BEZSTRONNOŚĆ
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach.

NEUTRALNOŚĆ
W celu zachowania powszechnego zaufania Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych oraz - w każdym czasie - w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej.

NIEZALEŻNOŚĆ
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest niezależny. Stowarzyszenia krajowe, służąc pomocą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej i podlegając prawu obowiązującemu w ich państwach, powinny zawsze korzystać z samodzielności, pozwalającej im na działania w każdym czasie, zgodnie z zasadami Ruchu.

DOBROWOLNOŚĆ
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca niesie pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągania jakiejkolwiek korzyści.

JEDNOŚĆ
W każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża albo Czerwonego Półksiężyca. Powinno ono być otwarte dla wszystkich i obejmować swoją humanitarną działalnością obszar całego kraju.

POWSZECHNOŚĆ
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca obejmuje swoją działalnością cały świat.

§ 2. 1. Stowarzyszenie powstało w dniu 18 stycznia 1919 r. jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Zostało uznane przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża w Genewie w dniu 14 lipca 1919 r. i przyjęte do Ligi Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża (obecnie Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca) w dniu 16 września 1919 r. Od 1927 r. nosi nazwę „Polski Czerwony Krzyż” zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1927 r. o Stowarzyszeniu „Polski Czerwony Krzyż” (Dz. U. Nr 79, poz. 688) i posługuje się skrótem „PCK”.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276), niniejszego statutu oraz uchwał Międzynarodowych Konferencji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Jest stowarzyszeniem krajowym Czerwonego Krzyża w rozumieniu Konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny z dnia 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171) oraz Protokołów dodatkowych do tych Konwencji z dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 41, poz. 175) i z dnia 8 grudnia 2005 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1049), których stroną jest Polska.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
4. Stowarzyszenie działa na zasadzie dobrowolności, wspomagając między innymi władze publiczne w działalności humanitarnej, zgodnie z Konwencjami genewskimi i ich Protokołami dodatkowymi, jako jedyne stowarzyszenie krajowe Czerwonego Krzyża upoważnione do prowadzenia działalności w Polsce.
5. W stosunkach z władzami publicznymi Stowarzyszenie zachowuje autonomię, która zapewnia mu w każdym czasie działalność zgodnie z Podstawowymi Zasadami Ruchu.
6. Czas istnienia Stowarzyszenia jest nieograniczony.
7. Siedzibą naczelnych organów Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3. W realizacji swojego celu i zadań Polski Czerwony Krzyż, przestrzegając Podstawowych Zasad Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, współdziała z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi, instytucjami i innymi podmiotami, z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz z krajowymi stowarzyszeniami Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca za granicą.

§ 4. 1. Godłem Stowarzyszenia jest równoramienny czerwony krzyż na białym polu, występujący samodzielnie lub w połączeniu z nazwą „Polski Czerwony Krzyż”.
2. Zasady i sposób używania oraz ochrony znaku Czerwonego Krzyża regulują Konwencje genewskie z 1949 r., Protokoły dodatkowe z 1977 r. i 2005 r., akty prawne Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża oraz przepisy prawa obowiązujące w Polsce.
3. Zasady używania znaku Czerwonego Krzyża przez członków, wolontariuszy i pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża regulują wewnętrzne akty prawne Stowarzyszenia.
4. Dla zapewnienia ochrony znaków Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca i Czerwonego Kryształu Polski Czerwony Krzyż współpracuje z organami administracji publicznej.

§ 5. 1. Stowarzyszenie ma prawo nadawać Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża oraz inne odznaki i wyróżnienia za zasługi w urzeczywistnianiu jego celu i zadań.
2. Wzory Odznaki Honorowej PCK i innych odznak oraz szczegółowe zasady i tryb ich nadawania określa Zarząd Główny.
3. Jednostki organizacyjne Stowarzyszenia mają prawo używania sztandarów, których wzory i sposób użycia określone są w odrębnych przepisach.
4. Osobie fizycznej lub prawnej może być nadany tytuł „Zasłużonego Darczyńcy PCK” według regulaminu ustalonego przez Zarząd Główny.

§ 6. W Stowarzyszeniu działają: ruch młodzieżowy, ruch honorowego krwiodawstwa oraz inne. Zasady ich funkcjonowania zatwierdza Zarząd Główny.

§ 7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków i wolontariuszy. W celu realizacji swoich zadań może zatrudniać pracowników lub zlecać wykonywanie zadań innym osobom.

Rozdział 2
Cel i zadania

§ 8. Celem Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, a zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii, języka lub poglądów politycznych.

§ 9. Dla osiągnięcia tego celu Polski Czerwony Krzyż w szczególności:
1) wspomaga w czasie konfliktu zbrojnego wojskową i cywilną służbę zdrowia, zgodnie z postanowieniami Konwencji genewskich z 1949 r., Protokołów dodatkowych z 1977 r. i 2005 r. oraz prowadzi działalność humanitarną na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych;
2) upowszechnia znajomość międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych i współpracuje z władzami publicznymi w trosce o zapewnienie jego poszanowania;
3) prowadzi - na zlecenie państwa - Krajowe Biuro Informacji określone przepisami Konwencji genewskich;
4) upowszechnia zasady i ideały Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca;
5) wykonuje zadania humanitarne wynikające z uchwał organów Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca;
6) prowadzi działania na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi;
7) niesie pomoc ofiarom i poszkodowanym w klęskach żywiołowych i katastrofach w kraju, a także za granicą, oraz przygotowuje społeczeństwo do właściwych zachowań w przypadku ich wystąpienia;
8) działa na rzecz ratownictwa i ochrony ludności, prowadzi szkolenia w tym zakresie oraz szkolenia z pierwszej pomocy;
9) prowadzi działalność charytatywną, realizuje zadania z pomocy społecznej, w tym usługi opiekuńcze, prowadzi placówki interwencji kryzysowej oraz działa na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
10) prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
11) prowadzi działalność w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym oraz prowadzi działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego z uwzględnieniem pomocy i działań na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i upowszechniania zasad bezpiecznych zachowań;
12) upowszechnia tradycje narodowe oraz działa na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, prowadzi działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
13) prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
14) działa na rzecz odtwarzania więzi rodzinnych zerwanych w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych i migracji;
15) prowadzi działalność wychowawczą i wypoczynkową na rzecz dzieci i młodzieży, wspiera i upowszechnia kulturę fizyczną, sport, turystykę, krajoznawstwo i rekreację;
16) organizuje i prowadzi placówki edukacyjno-oświatowe, opiekuńcze i socjalne, wypoczynkowe, rehabilitacyjne, lecznicze oraz inne — dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
17) rozwija działalność wśród dzieci i młodzieży, uwzględniając przy tym realizację wszystkich zadań statutowych PCK;
18) prowadzi szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej osób podlegających wykluczeniu społecznemu;
19) pozyskuje, szkoli i organizuje personel i wolontariat niezbędny do realizacji zadań PCK;
20) prowadzi działalność i współpracuje z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, wspomagając rozwój społeczności lokalnych;
21) realizuje inne zadania zgodne z celem PCK, a w szczególności zlecone przez organy administracji publicznej.

Rozdział 3
Członkowie i wolontariusze

§ 10. Członkostwo w Polskim Czerwonym Krzyżu jest otwarte dla wszystkich bez względu na narodowość, przynależność do grupy etnicznej, pochodzenie społeczne, rasę, płeć, religię, język lub poglądy polityczne.

§ 11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) honorowych;
3) wspierających.

§ 12. 1. Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne, które dobrowolnie przystąpiły do Stowarzyszenia i zostały przyjęte przez zarząd jednostki odpowiedniego szczebla organizacyjnego.
2. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) czynne wspieranie celu i aktywny udział w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia;
2) przestrzeganie i upowszechnianie Podstawowych Zasad Ruchu;
3) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia;
4) regularne opłacanie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Krajowy Zjazd.
3. Członek zwyczajny ma prawo:
1) uczestniczyć w określaniu programów działania Stowarzyszenia oraz w ich realizacji;
2) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów PCK zgodnie z zasadami wyborczymi obowiązującymi w Stowarzyszeniu;
3) występować z wnioskami, postulatami i skargami do organów Stowarzyszenia.
4. Członek zwyczajny, który nie ukończył 18 lat, może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego wyłącznie w strukturach ruchu młodzieżowego PCK.
5. Członek zwyczajny, który jest pracownikiem Stowarzyszenia, może korzystać wyłącznie z czynnego prawa wyborczego do organów statutowych PCK.

§ 13. 1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które mają szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
2. Godność członka honorowego nadaje Krajowy Zjazd na wniosek Zarządu Głównego.
3. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, ale jest zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

§ 14. 1. Członkami wspierającymi mogą być:
1) osoby fizyczne, wnoszące na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża wkłady finansowe, rzeczowe lub osobiste;
2) osoby prawne, wnoszące na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża wkłady finansowe lub rzeczowe.
2. Przyjmowanie i wykluczanie członków wspierających należy do zarządu jednostki odpowiedniego szczebla organizacyjnego.
3. Członkowie wspierający mają prawo wyrażać opinię i zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 15. 1. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) rezygnacji złożonej na piśmie;
2) wykluczenia;
3) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego;
4) śmierci.
2. Członek zwyczajny może być wykluczony ze Stowarzyszenia z powodu:
1) nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia;
2) niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej roku kalendarzowego;
3) działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 16. 1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) rezygnacji złożonej na piśmie;
2) pozbawienia godności członka honorowego;
3) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego;
4) śmierci.
2. Członek honorowy może być pozbawiony tej godności z powodu rażącego sprzeniewierzenia się Podstawowym Zasadom Ruchu.

§ 17. 1. Członkostwo wspierające Stowarzyszenie ustaje na skutek:
1) rezygnacji złożonej na piśmie;
2) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym;
3) zaprzestania wnoszenia na rzecz Stowarzyszenia, w zadeklarowanym wymiarze i w okresie ustalonym w porozumieniu z zarządem, który przyjąłczłonka wspierającego, wkładów finansowych, rzeczowych lub osobistych;
4) wykluczenia;
5) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego;
6) śmierci.
2. Członek wspierający może być wykluczony z Polskiego Czerwonego Krzyża z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia albo prowadzenia działalności niezgodnej z Podstawowymi Zasadami Ruchu.

§ 18. 1. Uchwałę o wykluczeniu członka zwyczajnego i członka wspierającego podejmuje zarząd, który przyjął członka, albo zarząd wyższego szczebla.
2. Uchwałę o pozbawieniu godności członka honorowego podejmuje Krajowy Zjazd na wniosek Zarządu Głównego.

§ 19. 1. Od uchwały o wykluczeniu służy zainteresowanemu prawo odwołania się za pośrednictwem zarządu, który wydał decyzję, do zarządu bezpośrednio wyższego szczebla organizacyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
2. Stronom służy prawo odwołania się do Sądu Organizacyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały podjętej przez organ wyższego szczebla.
3. W przypadku gdy uchwałę o wykluczeniu podejmie bezpośrednio Zarząd Główny, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Sądu Organizacyjnego w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
4. Orzeczenie Sądu Organizacyjnego w danej sprawie jest ostateczne.

§ 20. 1. W Stowarzyszeniu działają wolontariusze, niebędący jego członkami, realizujący zadania statutowe PCK.
2. Uczestnictwo wolontariuszy w działalności PCK oraz formy organizacyjne tej działalności określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz uchwały organów krajowych Stowarzyszenia.

Rozdział 4
Struktura organizacyjna

§ 21. 1. Jednostkami podstawowymi Stowarzyszenia są: koła, kluby lub grupy zrzeszające członków. Jednostki mogą być organizowane w każdym środowisku, a w szczególności: w miejscu zamieszkania lub pracy, w szkołach, na uczelniach, przy zarządach PCK.
2. Jednostka podstawowa nie może liczyć mniej niż 10 członków zwyczajnych.
3. Jednostka podstawowa podlega temu zarządowi, który wyraził zgodę na jej utworzenie, i jest zarejestrowana na obszarze jego działania.
4. Sposób organizowania i funkcjonowania jednostek podstawowych określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 22. 1. Oddział rejonowy obejmuje swoim zasięgiem obszar określony przez zarząd okręgowy i powinien zrzeszać co najmniej 3 jednostki podstawowe skupiające pełnoletnich członków zwyczajnych.
2. Sposób organizowania i funkcjonowania oddziałów rejonowych określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 23. 1. Oddziały rejonowe wchodzą w skład oddziałów okręgowych.
2. Oddziały okręgowe obejmują swoim zasięgiem obszar województw, o ile Zarząd Główny nie postanowi inaczej.

§ 24. 1. Wszystkie jednostki organizacyjne Stowarzyszenia wchodzą w skład struktury krajowej Polskiego Czerwonego Krzyża.
2. Wszystkie jednostki organizacyjne mają obowiązek współfinansowania działalności wspólnej Stowarzyszenia i jego struktur organizacyjnych według zasad uchwalonych przez Krajowy Zjazd, a także prawo do korzystania z informacji, szkoleń, pomocy rzeczowej oraz finansowej w sposób określony przez Zarząd Główny.

Rozdział 5
Krajowe organy i ich kompetencje

§ 25. Ustawowymi organami Polskiego Czerwonego Krzyża są:
1) Krajowy Zjazd,
2) Zarząd Główny i jego Prezydium, a ponadto w ramach Stowarzyszenia działają:
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Organizacyjny,
5) Kapituła Odznaki Honorowej PCK.

§ 26. 1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Krajowy Zjazd:
1) sprawozdawczo-wyborczy, obradujący co 4 lata;
2) zwyczajny, obradujący raz w roku;
3) nadzwyczajny, zwoływany stosownie do potrzeb.
2. Krajowy Zjazd jest zwoływany przez Zarząd Główny:
1) sprawozdawczo-wyborczy i zwyczajny — w terminach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2;
2) nadzwyczajny — z własnej inicjatywy lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej bądź na podstawie uchwał 50% zarządów okręgowych, nie później niż 30 dni od daty otrzymania wniosku.
3. W Krajowym Zjeździe uczestniczą:
1) z głosem stanowiącym — delegaci wybrani przez zjazdy okręgowe proporcjonalnie do liczby członków w okręgu, Prezes PCK, a także prezesi oddziałów okręgowych;
2) z głosem doradczym — członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Organizacyjnego i Kapituły Odznaki Honorowej PCK oraz Dyrektor Generalny i zaproszeni goście.
4. Delegaci na Zjazd, prezesi zarządów okręgowych oraz Prezes PCK sprawują swój mandat do czasu wyboru właściwych organów Stowarzyszenia nowej kadencji, przeprowadzonego zgodnie z zasadami wyborczymi.

§ 27. Do kompetencji Krajowego Zjazdu należy:
1) uchwalanie Statutu PCK i jego zmian;
2) określanie strategii i programów działania Stowarzyszenia;
3) rozpatrywanie sprawozdania:
a) programowo-organizacyjnego z działalności Stowarzyszenia,
b) finansowego z działalności Stowarzyszenia, zaopiniowanego przez audytora zewnętrznego,
c) z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej,
d) z działalności Sądu Organizacyjnego;
4) podejmowanie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Głównego po wysłuchaniu opinii Głównej Komisji Rewizyjnej i na jej wniosek;
5) wybór i odwołanie:
a) Prezesa PCK i członków Zarządu Głównego,
b) członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
c) członków Sądu Organizacyjnego,
d) członków Kapituły Odznaki Honorowej PCK;
6) nadawanie godności członka honorowego PCK;
7) uchwalanie zasad wyborczych, regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Organizacyjnego i Kapituły Odznaki Honorowej PCK oraz zasad używania znaku Czerwonego Krzyża w Stowarzyszeniu;
8) uchwalanie zasad gospodarowania zasobami majątkowymi i funduszami Stowarzyszenia;
9) uchylanie uchwał zjazdów okręgowych oraz Zarządu Głównego, niezgodnych ze Statutem i obowiązującym prawem;
10) uchwalanie wysokości składki członkowskiej;
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji jego majątku.

§ 28. 1. Zarząd Główny jest naczelnym organem PCK i odpowiada za działalność Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami.
2. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes PCK oraz od 10 do 12 członków.

§ 29. 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się stosownie do potrzeb, ale nie mniej niż 8 razy w roku.
2. Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego może być zwołane z inicjatywy Prezesa PCK lub na żądanie jednej trzeciej członków Zarządu. Dyrektor Generalny może wnioskować do Prezesa o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu.

§ 30. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu;
2) powoływanie i likwidacja jednostek organizacyjnych oraz tworzenie odpowiednich warunków, gwarantujących osiągnięcie wytyczonego celu Stowarzyszenia;
3) wykonywanie uprawnień i obowiązków wynikających z posiadania przez Stowarzyszenie osobowości prawnej;
4) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
5) pozyskiwanie środków na działalność Stowarzyszenia;
6) podejmowanie uchwały w sprawie zatrudniania i zwalniania Dyrektora Generalnego;
7) tworzenie i likwidacja biura Zarządu Głównego i zatwierdzanie regulaminu jego funkcjonowania oraz określanie warunków tworzenia i likwidacji biur terenowych jednostek organizacyjnych, a także zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników PCK;
8) ustalanie zasad współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi podmiotami;
9) opracowywanie, zatwierdzanie oraz wprowadzanie zmian w regulaminach oraz podejmowanie innych uchwał umożliwiających stosowanie Statutu i niezastrzeżonych do kompetencji innych organów;
10) uchylanie uchwał niezgodnych z prawem, Statutem bądź interesem Stowarzyszenia, podjętych przez zarządy okręgowe;
11) odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach zarządów, ich prezesów lub poszczególnych członków, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Krajowy Zjazd;
12) ustalanie zasad funkcjonowania ruchów: młodzieżowego, honorowego krwiodawstwa i innych tworzonych w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia;
13) powoływanie Komisji Finansowej oraz innych zespołów, rad i komisji problemowych, których działalność doradcza może wpłynąć na podniesienie jakości realizowanych zadań lub skuteczności funkcjonowania PCK.

§ 31. 1. Organem Zarządu Głównego jest jego Prezydium odpowiedzialne za czuwanie nad bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego.
2. W skład Prezydium wchodzą: Prezes PCK oraz od 2 do 4 członków Zarządu Głównego wybranych przez Zarząd Główny.
3. Do kompetencji Prezydium należy w szczególności:
1) decydowanie w sprawach pilnych, należących do kompetencji Zarządu Głównego, których brak terminowej realizacji naraziłby ważny interes Polskiego Czerwonego Krzyża, w tym wykonywanie uprawnień i obowiązków wynikających z posiadania przez Stowarzyszenie osobowości prawnej;
2) opiniowanie materiałów i projektów uchwał przygotowywanych na posiedzenia Zarządu Głównego;
3) egzekwowanie zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec organów terenowych jednostek organizacyjnych i ich członków, którzy nie przestrzegają Statutu i obowiązujących uchwał PCK, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Krajowy Zjazd;
4) decydowanie w sprawach używania znaku Czerwonego Krzyża na podstawie zasad ustalonych przez Krajowy Zjazd;
5) wyrażanie zgody na używanie sztandarów i nadawanie imienia Polskiego Czerwonego Krzyża według obowiązujących regulaminów;
6) realizowanie innych zadań określonych przez Zarząd Główny.
4. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Prezydium informuje Zarząd Główny na bieżąco o podjętych działaniach.

§ 32. 1. Prezes PCK pełni najwyższą funkcję w Stowarzyszeniu. Jest wobec Krajowego Zjazdu odpowiedzialny za to, aby pozostało ono wierne swojej misji, i czuwa nad realizacją przez Stowarzyszenie celu i zadań statutowych.
2. Do kompetencji Prezesa PCK należy w szczególności:
1) zwoływanie i przewodniczenie obradom Zwyczajnego Krajowego Zjazdu, posiedzeniom Zarządu Głównego i jego Prezydium;
2) coroczne przedstawianie Krajowemu Zjazdowi sprawozdania ze stanu Stowarzyszenia;
3) organizowanie pracy Zarządu Głównego i jego Prezydium;
4) nadzorowanie i współpraca z prezesami zarządów okręgowych;
5) reprezentowanie Stowarzyszenia w kraju i za granicą;
6) nadzorowanie kontroli wewnętrznej w Stowarzyszeniu;
7) zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Generalnego, zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego określoną w § 30 pkt 6 oraz zasadami i regulaminem zatrudniania i wynagradzania pracowników PCK;
8) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Krajowy Zjazd i Zarząd Główny.
3. Prezes może upoważnić jednego z wiceprezesów do zastępowania go w sprawach, które pozostają w jego kompetencjach.
4. Jeżeli Prezes nie pełni swoich obowiązków, Zarząd Główny powierza na czas określony wykonywanie jego kompetencji jednemu z wiceprezesów.

§ 33. 1. Dyrektor Generalny PCK jest najwyższym rangą pracownikiem Stowarzyszenia. Ponosi odpowiedzialność przed Zarządem Głównym i Prezesem PCK za prawidłowe kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia oraz tworzenie warunków organizacyjnych do funkcjonowania krajowych organów statutowych Stowarzyszenia.
2. Dyrektor Generalny wykonuje następujące zadania:
1) realizuje uchwały Krajowego Zjazdu, Zarządu Głównego i jego Prezydium oraz zadania powierzone przez Prezesa PCK;
2) zapewnia prawidłowe funkcjonowanie biura Zarządu Głównego i odpowiada za wykonywanie jego zadań, zatrudnia i zwalnia pracowników oraz organizuje jednostki podległe, zgodnie z regulaminem organizacyjnym;
3) wyraża zgodę na zatrudnianie i zwalnianie dyrektorów okręgowych na wniosek zarządów okręgowych;
4) opracowuje i przedkłada Zarządowi Głównemu sprawozdania ze stanu finansów oraz projekt budżetu Stowarzyszenia;
5) inicjuje, organizuje i prowadzi akcje finansujące działalność PCK;
6) gospodaruje majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w zakresie określonym przez Zarząd Główny;
7) reprezentuje Stowarzyszenie w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Główny;
8) kieruje akcjami podejmowanymi przez Zarząd Główny, a w wyjątkowych okolicznościach lub sytuacjach pilnych potrzeb podejmuje wszelkie niezbędne działania;
9) przedstawia Zarządowi Głównemu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia;
10) wykonuje wszelkie inne zadania przewidziane w Statucie lub powierzone przez Zarząd Główny i Prezesa PCK.
3. Dyrektor Generalny może wystąpić do właściwego zarządu z inicjatywą zatrudnienia lub zwolnienia pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.
4. Dyrektor Generalny dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do podległych mu pracowników. Może upoważnić innych pracowników Stowarzyszenia do realizacji swoich zadań w zakresie spraw pracowniczych.
5. Dyrektor Generalny uczestniczy z głosem doradczym w posiedzeniach Krajowego Zjazdu, Zarządu Głównego i Prezydium.
6. Dyrektor Generalny informuje na bieżąco Zarząd Główny i Prezesa PCK o wykonywaniu swoich zadań.

§ 34. 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z od 5 do 7 osób, wybieranych przez Krajowy Zjazd sprawozdawczo- wyborczy spośród członków Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności PCK pod względem celowości, rzetelności i gospodarności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, postanowieniami Statutu oraz uchwałami Krajowego Zjazdu, we współpracy z okręgowymi i rejonowymi komisjami rewizyjnymi;
2) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu i poszczególnym jego członkom;
3) koordynowanie działalności, nadzorowanie i egzekwowanie realizacji zadań oraz przestrzegania przez terenowe komisje rewizyjne regulaminu zatwierdzonego przez Krajowy Zjazd;
4) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Krajowym Zjeździe.
3. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Głównego.
4. Szczegółowe zadania i zasady funkcjonowania Głównej Komisji Rewizyjnej, a także okręgowych i rejonowych komisji rewizyjnych, określa regulamin uchwalony przez Krajowy Zjazd.

§ 35. 1. Sąd Organizacyjny składa się z 7 osób, wybranych przez Krajowy Zjazd sprawozdawczo-wyborczy spośród członków Stowarzyszenia posiadających niezbędne kwalifikacje.
2. Do kompetencji Sądu Organizacyjnego należy przede wszystkim:
1) rozstrzyganie sporów między członkami, organami, a także sporów członków z organami Stowarzyszenia;
2) rozpatrywanie odwołań od uchwał o wykluczeniu ze Stowarzyszenia oraz od uchwał o odwołaniu z funkcji w organach PCK;
3) dokonywanie wykładni przepisów Statutu na wniosek Zarządu Głównego, jego Prezydium lub Głównej Komisji Rewizyjnej.
3. Orzeczenia Sądu Organizacyjnego są ostateczne.
4. Ustrój Sądu Organizacyjnego, szczegółowy zakres jego działania, zasady i tryb postępowania określa regulamin uchwalony przez Krajowy Zjazd.
5. Sąd Organizacyjny składa corocznie sprawozdanie ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi.

§ 36. 1. Kapituła Odznaki Honorowej PCK nadaje w imieniu Stowarzyszenia Odznakę Honorową PCK.
2. Kapituła składa się z 5 osób: Prezesa PCK jako przewodniczącego oraz wybranych przez Krajowy Zjazd czterech członków wyróżnionych Odznaką Honorową PCK I stopnia.
3. Zasady i sposób działania Kapituły określa regulamin nadawania Odznaki Honorowej PCK, uchwalony przez Krajowy Zjazd.

Rozdział 6
Terenowe jednostki organizacyjne i ich kompetencje

§ 37. Dla realizacji zadań statutowych Polski Czerwony Krzyż tworzy na terenie całego kraju:
1) oddziały okręgowe PCK, zwane dalej „okręgami”;
2) oddziały rejonowe PCK, zwane dalej „rejonami”.

§ 38. 1. Okręgi są tworzone i likwidowane na mocy uchwały Zarządu Głównego określającej także teren ich działalności.
2. Rejony są tworzone i likwidowane przez zarządy okręgowe, na mocy uchwały określającej także teren ich działalności.
3. W uzasadnionych przypadkach, mając na uwadze konieczność bieżącej realizacji zadań statutowych PCK, Zarząd Główny bądź zarząd okręgowy może powołać na czas określony delegaturę, powierzając jej zadania, określając strukturę organizacyjną i obszar działania.

§ 39. Organami okręgowymi PCK są:
1) zjazd sprawozdawczo-wyborczy okręgu, obradujący co 4 lata;
2) zjazd zwyczajny okręgu, obradujący raz w roku;
3) zjazd nadzwyczajny okręgu, zwoływany stosownie do potrzeb;
4) zarząd okręgowy, obradujący stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż 6 razy w roku;
5) okręgowa komisja rewizyjna.

§ 40. Organami rejonowymi PCK są:
1) zjazd sprawozdawczo-wyborczy rejonu, obradujący co 4 lata;
2) zjazd zwyczajny rejonu, obradujący raz w roku;
3) zjazd nadzwyczajny rejonu, zwoływany stosownie do potrzeb;
4) zarząd rejonowy, obradujący stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż 6 razy w roku;
5) rejonowa komisja rewizyjna.

§ 41. 1. Zjazdy okręgowe i zjazdy rejonowe są zwoływane odpowiednio przez zarządy okręgowe i rejonowe.
2. Zjazdy nadzwyczajne okręgowe i rejonowe mogą być zwoływane przez zarząd okręgowy, zarząd rejonowy, a także przez zarząd wyższego szczebla Stowarzyszenia z zastosowaniem odpowiednio § 26 ust. 2 pkt 2.
3. Delegatami na zjazdy okręgowe oraz na zjazdy rejonowe są członkowie Stowarzyszenia, wybrani zgodnie z zasadami wyborczymi i sprawujący mandat do czasu wyboru właściwych organów Stowarzyszenia nowej kadencji.

§ 42. Do kompetencji zjazdu okręgowego i zjazdu rejonowego należy:
1) uchwalanie programów działania służących realizacji misji i strategii programowej Stowarzyszenia, w oparciu o uchwały programowe Krajowego Zjazdu;
2) rozpatrywanie sprawozdań programowych i finansowych z działalności zarządów;
3) rozpatrywanie sprawozdań komisji rewizyjnych;
4) uchwalanie absolutorium członkom zarządów po wysłuchaniu i na wniosek komisji rewizyjnych;
5) wybór prezesów okręgowych i rejonowych;
6) wybór członków zarządów okręgowych i rejonowych;
7) wybór właściwych komisji rewizyjnych;
8) wybór delegatów, odpowiednio na zjazd okręgowy i Krajowy Zjazd;
9) podejmowanie innych uchwał niezbędnych dla skutecznego działania struktur terenowych Stowarzyszenia.

§ 43. 1. W skład zarządu okręgowego wchodzą: prezes okręgowy oraz od 4 do 6 członków.
2. W skład zarządu rejonowego wchodzą: prezes rejonowy oraz od 2 do 4 członków.
3. Do kompetencji zarządów, o których mowa w ust. 1 i 2, należy:
1) zwoływanie zjazdów w trybie zwyczajnym, a w uzasadnionych przypadkach w trybie nadzwyczajnym;
2) wykonywanie uchwał właściwych zjazdów;
3) opracowywanie programów działania i zapewnianie warunków ich realizacji;
4) uchwalanie budżetów swojej działalności;
5) kierowanie sprawami Stowarzyszenia, w tym administrowanie majątkiem i funduszami na obszarze swojego działania, zgodnie z uchwalonymi przez Krajowy Zjazd zasadami, o których mowa w § 27 pkt 8;
6) przyjmowanie rocznych sprawozdań programowych i finansowych;
7) pozyskiwanie środków na działalność;
8) tworzenie i likwidacja biur okręgowych i rejonowych na podstawie zasad, o których mowa w § 30 pkt 7;
9) wnioskowanie o wyrażenie zgody na zatrudnianie lub zwalnianie:
a) dyrektorów okręgowych — zgodnie z § 33 ust. 2 pkt 3,
b) kierujących biurami rejonowymi — do dyrektorów okręgowych;
10) uchylanie uchwał zarządów niższego szczebla organizacyjnego, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem i programem Stowarzyszenia;
11) rozpatrywanie spraw spornych na obszarze swojego działania niezastrzeżonych do kompetencji Sądu Organizacyjnego lub innych organów Stowarzyszenia;
12) inicjowanie i rozwijanie współpracy z administracją publiczną lub innymi organizacjami oraz zawieranie porozumień o tej współpracy, zgodnie z zasadami, o których mowa w § 30 pkt 8;
13) informowanie o swojej działalności na bieżąco odpowiednio: zarządu okręgowego i Zarządu Głównego.

§ 44. 1. Prezesi okręgowi i prezesi rejonowi organizują oraz sprawują nadzór nad działalnością zarządów, odpowiadają przed właściwym zjazdem i prezesem wyższego szczebla organizacyjnego za realizację celu statutowego i zadań Stowarzyszenia, a w szczególności:
1) zwołują i przewodniczą obradom zjazdów zwyczajnych i posiedzeniom zarządów;
2) reprezentują Stowarzyszenie wobec organów administracji publicznej oraz innych instytucji i organizacji na terenie swojego działania;
3) wykonują inne zadania służące rozwijaniu i umacnianiu działalności PCK.
2. Prezesi okręgowi zatrudniają i zwalniają dyrektorów okręgowych na podstawie uchwał zarządów okręgowych, po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego.
3. Prezesi okręgowi i prezesi rejonowi mogą upoważnić jednego z wiceprezesów do zastępowania w sprawach, które pozostają w ich kompetencjach.
4. Jeżeli prezes okręgowy lub rejonowy nie pełni swoich obowiązków, właściwy zarząd powierza na czas określony wykonywanie jego kompetencji jednemu z wiceprezesów.
5. Prezesi okręgowi i prezesi rejonowi realizują polecenia prezesa właściwego wyższego szczebla organizacyjnego.

§ 45. 1. Dyrektor okręgowy i kierujący biurem rejonowym są odpowiedzialni za właściwe kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia na podległym terenie i tworzenie warunków organizacyjnych do funkcjonowania właściwych terenowych organów statutowych.
2. Dyrektor okręgowy lub kierujący biurem rejonowym odpowiada za wykonanie następujących zadań:
1) realizację uchwał właściwych zjazdów i zarządów;
2) opracowywanie sprawozdań z działalności programowej i finansowej oraz projektów budżetu;
3) organizowanie i kierowanie pracą biura okręgowego lub biura rejonowego zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny;
4) gospodarowanie majątkiem i funduszami zgodnie z zasadami, o których mowa w § 27 pkt 8;
5) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie akcji finansujących działalność PCK;
6) reprezentowanie Stowarzyszenia w zakresie upoważnień ustalonych przez Zarząd Główny;
7) udział w akcjach Zarządu Głównego, o których mowa w § 33 ust. 2 pkt 8;
8) wykonywanie innych zadań powierzonych przez zarząd okręgowy, prezesa okręgowego i Dyrektora Generalnego.
3. Dyrektor okręgowy i kierujący biurem rejonowym uczestniczą w obradach właściwych zjazdów i posiedzeniach właściwych zarządów z głosem doradczym.
4. Dyrektor okręgowy wykonuje czynności wynikające z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników biura okręgowego, biur rejonowych oraz innych jednostek PCK na terenie okręgu.
5. Dyrektor okręgowy informuje na bieżąco o wykonywaniu swoich zadań prezesa, zarząd okręgowy i Dyrektora Generalnego, a kierujący biurem rejonowym — zarząd rejonowy i dyrektora okręgowego.

§ 46. 1. Okręgowa komisja rewizyjna jest organem kontrolnym oddziału okręgowego PCK. Składa się z od 3 do 5 osób wybranych przez zjazd okręgowy sprawozdawczo-wyborczy spośród członków PCK posiadających niezbędne kwalifikacje do wypełniania zadań kontrolnych.
2. Rejonowa komisja rewizyjna jest organem kontrolnym oddziału rejonowego PCK. Składa się z od 3 do 5 osób wybranych przez zjazd rejonowy sprawozdawczo-wyborczy spośród członków PCK.
3. Do kompetencji okręgowych i rejonowych komisji rewizyjnych należy kontrola całokształtu działalności wszystkich podległych im jednostek organizacyjnych PCK, a w szczególności:
1) badanie zgodności podejmowanych działań z obowiązującym prawem, Statutem i programem PCK;
2) przedstawianie właściwym zarządom wniosków i zaleceń pokontrolnych;
3) opiniowanie rocznych sprawozdań i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium zarządowi.
4. Komisje rewizyjne składają sprawozdania ze swojej działalności odpowiednio zjazdowi okręgowemu lub zjazdowi rejonowemu.
5. Członkowie komisji rewizyjnych uczestniczą z głosem doradczym w obradach właściwych zjazdów, a przewodniczący komisji lub upoważniony przez niego członek komisji w posiedzeniach właściwych zarządów.

§ 47. 1. Organem stanowiącym jednostki podstawowej jest ogólne zebranie jej członków zwoływane co najmniej raz w roku przez prezesa zarządu jednostki podstawowej lub zarządu wyższego szczebla organizacyjnego.
2. Organem kierującym i zarządzającym jednostką podstawową jest jej zarząd liczący od 3 do 5 osób, w tym prezes, wybrany przez ogólne zebranie członków jednostki.
3. Sposób organizowania i funkcjonowania jednostek podstawowych określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

Rozdział 7
Zasady organizacyjne

§ 48. 1. Kadencja organów statutowych PCK trwa 4 lata.
2. Wybory do organów Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, a sposób ich przeprowadzania określają zasady wyborcze uchwalone przez Krajowy Zjazd.
3. Pełnienie tych samych funkcji przez prezesów i członków zarządów PCK regulują zasady wyborcze uchwalone przez Krajowy Zjazd.
4. W organach statutowych PCK nie mogą pełnić funkcji osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub za popełnione przestępstwo skarbowe.
5. Nieuzyskanie absolutorium przez członków Zarządu Głównego, okręgowego oraz rejonowego skutkuje zakazem pełnienia przez nich funkcji w organach PCK przez okres następnej kadencji.
6. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka zarządu, członka komisji rewizyjnej, lub ustania członkostwa tych osób z innych przyczyn, dany organ ma prawo w drodze uchwały dokooptować do swego grona nowych członków w liczbie nieprzekraczającej 50% składu osobowego pochodzącego z wyboru zgodnie z przyjętymi zasadami wyborczymi. Nie dotyczy to prezesa.
7. Członkowie zarządów wybierają spośród siebie osoby do pełnienia funkcji.
8. Funkcje prezesów, wiceprezesów na każdym szczeblu organizacyjnym nie mogą być łączone z pełnieniem tych funkcji w zarządzie niższego lub wyższego szczebla organizacyjnego.
9. Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
10. Członkowie komisji rewizyjnych i członkowie Sądu Organizacyjnego wybierają spośród siebie przewodniczących, wiceprzewodniczących, a w razie potrzeby także sekretarzy.
11. Członkowie i pracownicy PCK są zobowiązani do powstrzymania się od działań politycznych i ideologicznych niezgodnych z Podstawowymi Zasadami Ruchu.
12. Członkowie organów PCK nie mogą pełnić funkcji i zajmować stanowisk w innych stowarzyszeniach, organizacjach i instytucjach, których działalność prowadzi do konfliktu interesów lub naruszenia interesu Polskiego Czerwonego Krzyża.
13. Wobec organów Stowarzyszenia i poszczególnych ich członków, którzy nie wykonują postanowień Statutu i obowiązujących uchwał, stosuje się konsekwencje dyscyplinarne i organizacyjne ustalone przez Krajowy Zjazd.

§ 49. 1. Uchwały organów statutowych PCK zapadają, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania i wchodzą w życie z dniem podjęcia, chyba że uchwała stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
2. W zjazdach zwyczajnych okręgowych, rejonowych oraz zebraniach jednostek podstawowych wyjątkowo może być przeprowadzone ważne głosowanie w drugim terminie, przy obecności nie mniejszej niż 1/3 uprawnionych do głosowania, pod warunkiem uprzedniego poinformowania osób zainteresowanych.
3. Uchwały organów wyższego szczebla obowiązują organy PCK niższego szczebla.

Rozdział 8
Majątek Stowarzyszenia

§ 50. Majątek Polskiego Czerwonego Krzyża stanowią: nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe.

§ 51. Stowarzyszenie pozyskuje środki z:
1) wpływów ze składek członkowskich;
2) dochodów z imprez, zbiórek publicznych i ofiar pieniężnych;
3) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań państwowych;
4) dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych;
5) środków pieniężnych i darowizn rzeczowych zarówno od organów publicznych, jak i od ofiarodawców instytucjonalnych lub indywidualnych krajowych i zagranicznych, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym;
6) darowizn, spadków i zapisów, z wyjątkiem darowizn pochodzących z dochodów uzyskanych z działań sprzecznych z Podstawowymi Zasadami Ruchu;
7) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości oraz z obrotu tym majątkiem z zachowaniem ustalonych zasad gospodarowania nimi i obowiązującymi przepisami prawa;
8) działalności gospodarczej;
9) subwencji oraz innych źródeł.

§ 52. 1. Majątek i dochody Stowarzyszenia są przeznaczone na realizację celu i zadań statutowych zgodnie z ustalonym programem działania PCK oraz na koszty funkcjonowania struktur organizacyjnych Stowarzyszenia.
2. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny według zasad finansowych uchwalonych przez Krajowy Zjazd.
3. Zarządy oddziałów okręgowych i oddziałów rejonowych dysponują majątkiem zgodnie z zasadami, o których mowa w § 27 pkt 8, oraz udzielonym pełnomocnictwem Zarządu Głównego i ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem.
4. Kompetencje w zakresie dysponowania majątkiem Stowarzyszenia przez zarządy okręgowe i rejonowe mogą być rozszerzone lub cofnięte przez Zarząd Główny.

§ 53. Zabrania się w Stowarzyszeniu:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywania majątku PCK na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności gdy przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku PCK na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie PCK, członkowie jego organów lub pracownicy albo ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 54. 1. Działalność gospodarcza w Stowarzyszeniu jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa i służy wyłącznie realizacji celów statutowych PCK.
2. Gospodarka finansowa oraz rachunkowość Stowarzyszenia są prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

§ 55. 1. Do składania oświadczeń woli, podpisywania dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań lub rozporządzania mieniem wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu właściwego szczebla, w tym prezesa lub wiceprezesa zarządu.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów, dotyczących działalności Stowarzyszenia, Zarząd Główny może upoważnić dyrektorów/kierujących biurami i głównych księgowych odpowiedniego szczebla organizacyjnego.
3. Sposób przyjmowania, rozdziału i zbywania darowizn określa każdorazowo dany Zarząd. Sposób ten musi być zgodny z ogólnymi zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny i z wolą darczyńców.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe i przepisy przejściowe

§ 56. 1. Z inicjatywą zmiany Statutu PCK może wystąpić ponad 50% delegatów Krajowego Zjazdu, Zarząd Główny lub — w formie pisemnego wniosku do Zarządu Głównego — ponad 50% zarządów okręgowych.
2. Tekst projektu zmiany Statutu wymaga każdorazowo przedłożenia do opinii Wspólnej Komisji MKCK i Federacji ds. Statutów Stowarzyszeń Krajowych.
3. Projekt zmiany Statutu oraz porządek obrad Krajowego Zjazdu powinien być przesłany delegatom na dwa miesiące przed planowanym terminem Zjazdu.

§ 57. Uchwalenie nowego Statutu lub jego zmiana wymaga dla swej ważności większości 2/3 głosujących przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 58. 1. W razie ustania celów, dla realizacji których powstał Polski Czerwony Krzyż, po uprzednim powiadomieniu Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Krajowy Zjazd może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku na cele pokrewne celowi Polskiego Czerwonego Krzyża.
2. Projekt uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku na cele pokrewne celowi Polskiego Czerwonego Krzyża wymaga wpisania do porządku obrad Krajowego Zjazdu, a projekt stosownej uchwały powinien być doręczony wszystkim delegatom i zarządom okręgowym co najmniej na miesiąc przed wyznaczonym terminem Krajowego Zjazdu.

§ 59. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku na cel pokrewny celowi Polskiego Czerwonego Krzyża wymaga dla swojej ważności większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 60. Po zatwierdzeniu nowego Statutu, w okresie przejściowym, dotychczasowe organy statutowe realizują jego postanowienia, zachowując swoją nazwę i skład osobowy do czasu wyborów nowych organów przeprowadzonych zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego.

Poprawiony: sobota, 21 stycznia 2012 13:31